Όροι Χρήσης

01 Αυγουστου 2021

Όροι Χρήσης

Προοίμιο

1.1. Με το παρόν καθορίζονται οι Όροι Χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου με όνομα χώρου (domain name) timeoff.gr καθώς και με όποιο άλλο υπό-όνομα χώρου (sub-domain name) του timeoff.gr (στο εξής «TimeOff») που λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία «SOFTAWARE ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο «SOFTAWARE», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Χάνδακος 52, με ΑΦΜ 801135220 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149904703000 (στο εξής «Εταιρεία» ή «TimeOff»). Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης, μαζί με όλες τις άλλες πολιτικές που αναφέρονται στο παρόν, αποτελούν τη δεσμευτική νομική συμφωνία μεταξύ της TimeOff και των χρηστών (στο εξής «Χρήστης») του δικτυακού τόπου timeoff.gr, καθώς και της επιχείρησης ή οργανισμού στον οποίο αυτοί ανήκουν (στο εξής «Οργανισμός»).

1.2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων Χρηστών που αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους χρήσης. Στους παρόντες όρους, ως «Υπηρεσίες» αναφέρονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τεχνολογίες ή λειτουργίες παρέχονται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον επίσημο ιστότοπο της TimeOff.

1.3. Η TimeOff σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανά πάσα στιγμή ανακλητή άδεια χρήσης (με τη μορφή της παραχώρησης πρόσβασης στις Υπηρεσίες TimeOff) μέσω διαδικτύου με τη χρήση λογισμικών (ανάλογα πάντα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού σας) σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους. Εάν δε συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της TimeOff.

1.4. Ως νόμιμη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία που διέπει τις συναλλαγές. Η χρήση του δικτυακού τόπου TimeOff συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την εταιρεία ανωτέρω.

1.5. Η TimeOff παραχωρεί για ορισμένο χρόνο και έναντι ανταλλάγματος προς τους Χρήστες, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση στις Υπηρεσίες της που στο σύνολό τους διευκολύνουν τη διαχείριση του προσωπικού του Οργανισμού.

1.6. Η TimeOff είναι η μόνη αρμόδια να ορίζει την αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας και του λογισμικού που λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο της TimeOff. Εάν κάνετε λήψη, πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους ενός τρίτου μέρους ή οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης για λογαριασμό του εν λόγω ατόμου ή οντότητας και ότι το εν λόγω άτομο ή οντότητα ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου συμφωνεί να αναλάβει την ευθύνη για τη χρήση των Υπηρεσιών της TimeOff σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και να αποζημιώσει το μέρος ή οντότητα ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης.

2. Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

2.1. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες πραγματοποιείται με τη χρήση συνδυασμού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (στο εξής «Λογαριασμός Χρήστη»). Οι υπηρεσίες λειτουργούν εξ ολοκλήρου μέσω περιβάλλοντος Internet και απαιτούν σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο (με δαπάνες των Χρηστών) προκειμένου να λειτουργήσουν. Λόγω της φύσης του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών (περιβάλλον διαδικτύου) και έχοντας την ασφάλεια των Χρηστών και των Υπηρεσιών ως κύριο μέλημά μας, προκειμένου οι Υπηρεσίες να λειτουργούν με τρόπο ορθό, απαιτείται λειτουργικό σύστημα (Operating system) και λογισμικό πλοήγησης (Web browser) τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις ενημερώσεις εγκατεστημένες. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρέωση κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο (web traffic) από τον πάροχο internet που συνεργάζονται.

2.2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της TimeOff, πρέπει πρώτα να γίνει η εγγραφή της επιχείρισης ή του οργανισμού σας (στο εξής «Λογαριασμός Οργανισμού»). Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, παρέχετε ακριβείς πληροφορίες, συμπληρώνοντας τουλάχιστον οποιαδήποτε πληροφορία εμφανίζεται ως υποχρεωτική από την TimeOff, για τον καθορισμό (α) των στοιχείων τιμολόγησης της επιχείρισης ή του οργανισμού και (β) των στοιχείων σύνδεσης του διαχειριστή (στο εξής «Λογαριασμός Διαχειριστή»), ο οποίος είναι ο πρώτος Λογαριασμός Χρήστη για τον Οργανισμό.

2.3. Με χρήση του Λογαριασμού Διαχειριστή γίνεται η δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη για κάθε υπάλληλο της επιχείρισης ή του οργανισμού. Έτσι, πρόσβαση στην ιστοσελίδα έχουν και οι υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι δεν εγγράφονται κατά τους όρους του παρόντος άρθρου, αλλά καταχωρούνται στο σύστημα από το διαχειριστή. Οι υπάλληλοι της εταιρείας λαμβάνουν e-mail με τα στοιχεία του Λογαριασμού Χρήστη τους, από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που τον δημιούργησε προγενεστέρως.

2.4. Κάθε Λογαριασμός Χρήστη, με τον οποίο μπορεί να γίνεται χρήση των Υπηρεσιών της TimeOff, θα πρέπει να ανήκει σε έναν Λογαριασμό Οργανισμού. Όλοι οι λογαριασμοί, των υπαλλήλων και του διαχειριστή, μιας επιχείρισης ή οργανισμού πρέπει να ανήκουν στον ίδιο Λογαριασμό Οργανισμού.

2.5. Όταν αμφισβητείται η ιδιοκτησία ενός λογαριασμού, είτε χρήστη είτε οργανισμού, διατηρούμε το δικαίωμα και έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να τον αναστείλουμε προσωρινά, μέχρι να εξακριβωθεί η ταυτοπροσωποίηση αυτού. Κατά το στάδιο εξέτασης του αμφισβητούμενου λογαριασμού ενδέχεται να ζητήσουμε τεκμηρίωση μέσω επίσημων εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό ταυτότητας, άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πιστοποιητικό από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την αυθεντικότητα των στοιχείων) που μπορεί να μας βοηθήσει στον καθορισμό ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη του λογαριασμού.

2.6. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε για έναν λογαριασμό ή η νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρείτε στον λογαριασμό σας σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων σας, πρέπει να είναι έγκυρη, καθώς: α) μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε για να προσδιορίσουμε τον πραγματικό κάτοχο του Λογαριασμού Χρήστη ή Οργανισμού που μας υποβλήθηκε και β) θα χρησιμοποιείται από την TimeOff ως η κύρια μέθοδος επικοινωνίας μαζί σας. Πρέπει να παρακολουθείτε την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην TimeOff, η οποία θα πρέπει να μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα.

2.7. Οι Υπηρεσίες της TimeOff απευθύνονται εξ ολοκλήρου σε ενήλικες με δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

2.8. Με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του Λογαριασμού Χρήστη σας. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Έχετε την ευθύνη και την υποχρέωση να διατηρήσετε εμπιστευτικά τα διαπιστευτήρια σύνδεσης του Λογαριασμού Χρήστη σας, δηλαδή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας (username/password). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας οποτεδήποτε επιθυμείτε. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την TimeOff για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η TimeOff δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού Χρήστη.

3. Δεσμεύσεις του Οργανισμού και των Χρηστών

3.1. Συμφωνείτε ότι η TimeOff έχει το δικαίωμα να καθορίζει περισσότερα πλαίσια τιμών για την παροχή των Υπηρεσιών της, να προβαίνει σε τροποποιήσεις ως προς τα πλαίσια τιμών και να επιβάλλει διαφορετικούς περιορισμούς ως προς τη χρήση των Υπηρεσιών της ανάλογα με το κάθε πλαίσιο τιμών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής οποιουδήποτε περιορισμού στην κίνηση του δικτύου και το εύρος ζώνης, το μέγεθος του περιεχομένου που μεταφορτώνεται, την ποιότητα ή/και τη μορφή περιεχομένου, τις πηγές του περιεχομένου, τον όγκο του χρόνου λήψης.

3.2. Συμφωνείτε ότι η TimeOff διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει μέρος των Οργανισμών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες στον ιστότοπό της. Η επιλογή προβολής των Οργανισμών θα γίνεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της. Η προβολή των Οργανισμών θα γίνεται με εμφάνιση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ή διακριτικού γνωρίσματός τους. Δεν θα υπάρχει σύνδεσμος που να οδηγεί στην ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό ιστότοπο της κάθε Οργανισμού.

3.3. Δεσμεύεστε ότι απαγορεύεται ρητώς:1. Να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο που αντιβαίνει με τους παρόντες όρους χρήσης. 2. Να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της TimeOff ή της Εταιρείας ή τρίτων με τη χρήση της υπηρεσίας. 3. Να αποθηκεύετε ή να διαβιβάζετε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο που η φύση του είναι παράνομη ή δυσφημιστική ή προσβλητική ή απαράδεκτη σε σχέση με την πολιτική χρήσης των υπηρεσιών της TimeOff. 4. Να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα της Εταιρείας ή την ασφάλειά τους ή να παρέμβει σε λογαριασμούς και δεδομένα που ανήκουν σε άλλους Λογαριασμούς Χρηστών, χωρίς εξουσιοδότηση, ή άλλους Λογαριασμού Οργανισμών, εκτός αυτού που ο δικός σας λογαριασμός ανήκει. 5. Να συλλέγετε δεδομένα ή πληροφορίες από τις υποδομές της υπηρεσίας ή να προσπαθείτε να αποκρυπτογραφήσετε οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων από, ή και προς τους διακομιστές που εκτελούν οποιοδήποτε μέρος ή υποσύστημα της υπηρεσίας. 6. Να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να καταχωρίσετε στοιχεία σύνδεσης χρήστη μέσω συστημάτων bot ή άλλων αυτοματοποιημένων μεθόδων. 7. Να αποκαλύπτετε ή να διανέμετε πληροφορίες σχετικά με άλλον χρήστη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να χρησιμοποιείτε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με κάποιον χρήστη για εμπορικούς σκοπούς ή μάρκετινγκ χωρίς να έχετε την έγγραφη συγκατάθεση του χρήστη αυτού. 8. Να αντιγράφετε κώδικα εφαρμογών εκτέλεσης των υπηρεσιών που εκτελείται τοπικά ή εντός των διακομιστών (servers) των παρεχόμενων υπηρεσιών.

3.4. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον τρόπο και τη δραστηριότητά σας που προκύπτει από τη χρήση της υπηρεσίας μέσω του Λογαριασμού Χρήστη σας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τυχόν πλημμελή διατήρηση ασφαλών των στοιχείων εισόδου στην υπηρεσία (όνομα χρήστη, κωδικών πρόσβασης και δικαιωμάτων πρόσβασης μεμονωμένων χρηστών).

3.5. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση κατά κάθε μορφής ευθύνης, αγωγών, διαδικασιών, απαιτήσεων, εξόδων, επιβαρύνσεων και εξόδων που ενδέχεται να υποστεί λόγω κακόβουλης ή πλημμελούς χρήσης των Υπηρεσιών μέσω οποιουδήποτε από τους Λογαριασμούς Χρηστών του Οργανισμού ή ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

4.1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο TimeOff ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο της TimeOff προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

4.3. Οι Όροι Χρήσης της TimeOff δεν μεταφέρουν κανένα δικαίωμα ή συμφέρον στην πνευματική ιδιοκτησία του Οργανισμού (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού), εκτός από την περιορισμένη άδεια χρήσης που αναφέρεται ρητά παραπάνω. Η Εταιρεία δεν εκχωρεί και δεν παραιτείται από κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της αναφορικά με την χρήση του ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών της TimeOff.

5. Πολιτική Απορρήτου

Ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών της TimeOff απαιτούν ή περιλαμβάνουν την υποβολή, τη συλλογή και/ή τη χρήση ορισμένων προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης ή αναγνώρισης. Συγκεκριμένα, προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών της TimeOff, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση, να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε ορισμένα δεδομένα που αφορούν τους Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ή της πλοήγησης που πραγματοποιείται από τους Χρήστες. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου όπου περιγράφονται αναλυτικά αυτές οι πρακτικές συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων.

6. Όροι Τιμολόγησης

6.1. Η χρήση υπηρεσιών της TimeOff υπόκειται σε πληρωμή συγκεκριμένου συνδρομητικού αντίτιμου («Συνδρομητικά Τέλη» ή «Τέλη»), όπως καθορίζεται από την TimeOff κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια στην ενότητα «Τιμολόγηση».

6.2. Η TimeOff διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα συνδρομητικά τέλη της ανά πάσα στιγμή, εφόσον προηγουμένως σας ειδοποιήσει σε περίπτωση που αυτή η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τις υπάρχουσες συνδρομές σας. Εάν λάβατε έκπτωση ή άλλη προωθητική προσφορά, η TimeOff θα έχει το δικαίωμα να ανανεώσει αυτόματα και χωρίς ειδοποίηση τη συνδρομή σας στις Υπηρεσίες TimeOff με την πλήρη ισχύουσα χρέωση.

6.3. Όλα τα τέλη χρήσης υπολογίζονται σε Ευρώ. Τα τέλη χρήσης των Υπηρεσιών της TimeOff δεν περιλαμβάνουν κανέναν φόρο (συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που επιβάλλεται από τις φορολογικές αρχές και θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των εφαρμοστέων φόρων που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών. Οι φόροι αυτοί προστίθενται στην πληρωμή των τελών συνδρομής και θα αναφέρονται στο Τιμολόγιο που θα εκδοθεί στο όνομά σας. Σας συνιστούμε να επαληθεύσετε την ύπαρξη τυχόν πρόσθετων χρεώσεων που ενδέχεται να χρεωθείτε από Τρίτα μέρη σε σχέση με την TimeOff και σχετίζονται με την αγορά Υπηρεσιών επί πληρωμή ή σε σχέση με την ανανέωσή τους (όπως τέλη διεθνούς συναλλαγής, τέλη συναλλάγματος ή χρεώσεις λόγω τραπεζών). Η TimeOff δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλέον χρεώσεις ή έξοδα.

6.4. Με την εγγραφή σας και την υποβολή των στοιχείων σας για τη λήψη Υπηρεσιών επί πληρωμή, εξουσιοδοτείτε επίσης την TimeOff (είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων μερών) να έχει πρόσβαση σε ό,τι κρίνει απαραίτητο για την ταυτοποίηση του Λογαριασμού Οργανισμού σας και τη διασταύρωση των οικονομικών σας στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν ενημερωμένα στοιχεία πληρωμής του παρόχου πληρωμής, της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού (π.χ. ενημερωμένη ημερομηνία λήξης ή αριθμό κάρτας, όπως μπορεί να μας δοθεί από τον πάροχο πιστωτικών καρτών σας), προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση πληρωμή των προβλεπόμενων τελών.

6.5. Η TimeOff θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για κάθε πληρωμή τελών ή επιστροφή χρημάτων που πραγματοποιείται από αυτήν. Κάθε τιμολόγιο θα διατίθεται σε εσάς μέσω e-mail. Για τους σκοπούς της έκδοσης του τιμολογίου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην Πολιτική απορρήτου) προκειμένου να συμμορφωθείτε με την Ελληνική νομοθεσία.

7. Δοκιμαστική περίοδος

7.1. Εάν πραγματοποιήσετε μια δωρεάν εγγραφή στη δοκιμαστική περίοδο χρήσης, προκειμένου να διαπιστώσετε αν οι Υπηρεσίες της TimeOff σας εξυπηρετούν, η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος θα ξεκινήσει την ημέρα που θα ανοίξει ο Λογαριασμός Οργανισμού σας και θα ολοκληρωθεί έναν μήνα αργότερα (ημερολογιακά).

7.2. Οι δοκιμαστικοί Λογαριασμοί Οργανισμού, υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης από τον διαχειριστή του συστήματος ο οποίος ενεργεί κατά την ανέλεγκτη κρίση της Εταιρείας και έχει κάθε δικαίωμα να μην αποδεχθεί, να απορρίψει ή να διαγράψει οποιοδήποτε αίτημα δημιουργίας δοκιμαστικού Λογαριασμού Οργανισμού.

7.3. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της TimeOff, στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, θα πρέπει να ολοκληρώσετε με την πληρωμή του συνδρομητικού αντίτιμου.

8. Ανανέωση συνδρομής

8.1. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της TimeOff, πρέπει να καταβάλετε εκ των προτέρων όλο το προβλεπόμενο αντίτιμο, πριν τη λήξη της ενεργής συνδρομής του Λογαριασμού Οργανισμού σας, είτε πρόκειται για την περίοδο δοκιμαστικής χρήσης είτε για την περίοδο για την οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει πληρωμή.

8.2. Ο διαδικτυακός τόπος της TimeOff στέλνει τις παρακάτω ειδοποιήσεις προς την e-mail διεύθυνση που έχει ορισθεί στα στοιχεία του Λογαριασμού Οργανισμού σας ως εξής:1. Ένα (1) μήνα πριν τη λήξη, εάν έχετε επιλέξει ετήσια συνδρομή. 2. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη της συνδρομής. 3. Τέσσερις (4) ημέρες πριν τη λήξη της συνδρομής. 4. Μια (1) ημέρα πριν τη λήξη της συνδρομής.

8.3. Σε περίπτωση αποτυχίας είσπραξης από εσάς των συνδρομητικών τελών που οφείλετε, ο Λογαριασμός Οργανισμού σας μπαίνει σε κατάσταση “Αναστολής”. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιτυχή ανανέωση της συνδρομής του Λογαριασμού Οργανισμού σας, ανεξάρτητα από το εάν αυτή υπόκεινται σε αυτόματη ανανέωση. Συνεπώς, δέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναστολή του Λογαριασμού Οργανισμού σας, για τον οποίο στο παρελθόν είχατε πληρώσει το προβλεπόμενο τέλος, λόγω αποτυχίας είσπραξης της προβλεπόμενης συνδρομής. Αναγνωρίζετε και ρητά συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε αξιώσεις εναντίον της Εταιρείας σε σχέση με την αναστολή του Λογαριασμού Οργανισμού σας.

8.4. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του Λογαριασμού Οργανισμού σας, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση “Αναστολής” ή “Απενεργοποίησης”, η ημερομηνία έναρξης συνδρομής αλλάζει στην ημερομηνία ενεργοποίησης του Λογαριασμού Οργανισμού σας.

8.5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάκοπη παροχή των παρεχόμενων Υπηρεσιών της TimeOff, υφίσταται ως προεπιλεγμένη η δυνατότητα της αυτόματης ανανέωσης, δίνοντας σας βέβαια τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την επιλογή της αυτόματης ανανέωσης εάν το επιθυμείτε. Εάν δεν απενεργοποιήσετε την επιλογή της αυτόματης ανανέωσης, η συνδρομή του Λογαριασμού Οργανισμού σας θα ανανεώνεται αυτόματα κατά το τέλος της ισχύουσας περιόδου συνδρομής, για μια περίοδο ανανέωσης ίση με την αρχική περίοδο συνδρομής (εξαιρουμένων των παρατεταμένων περιόδων) και στην ίδια τιμή, εκτός εάν ειδοποιηθείτε διαφορετικά (οι αυτόματες ανανεώσεις υπόκεινται στις ισχύουσες φορολογικές αλλαγές, ενώ οποιαδήποτε έκπτωση ή άλλη διαφημιστική προσφορά που παρέχεται για την πρώτη περίοδο μπορεί να αποκλείεται για την περίοδο ανανέωσης). Για παράδειγμα, εάν η αρχική περίοδος συνδρομής είναι ένας μήνας, κάθε μία από τις περιόδους ανανέωσής της θα είναι για ένα μήνα και η TimeOff θα σας χρεώσει αυτόματα τις ισχύουσες χρεώσεις για κάθε περίοδο ανανέωσης, πριν από την έναρξη της κάθε περιόδου ανανέωσης.

9. Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών-Διαγραφή Λογαριασμού

9.1. Εάν ζητήσετε την ακύρωση της συνδρομής του Λογαριασμού Οργανισμού σας, η συνδρομή αυτή θα διακοπεί μόνο μετά τη λήξη της περιόδου χρήσης για την οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει πληρωμή. Ο Λογαριασμός Οργανισμού σας θα μπει σε κατάσταση “Αναστολής”.

9.2. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης ”Αναστολής” ενός Λογαριασμού Οργανισμού, οι Λογαριασμού Χρηστών που ανήκουν σε αυτόν μπορούν να συνδεθούν, όπου και μετά από τη σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο της TimeOff εμφανίζεται μήνυμα σχετικό με την αναστολή του Λογαριασμού Οργανισμού. Όταν ένας Λογαριασμός Οργανισμού τεθεί σε κατάστασης “Αναστολής”, η μόνη δυνατότητα που επιτρέπεται είναι η ενεργοποίησή του. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί ένας Λογαριασμός Οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση “Αναστολής”, θα πρέπει ο Λογαριασμός Διαχειριστή, να συνδεθεί και να ενεργοποιήσει το Λογαριασμό Οργανισμού.

9.3. Εάν ένας λογαριασμός βρίσκεται σε κατάσταση “Αναστολής” για 6 μήνες, τότε μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση “Απενεργοποίησης”. Κατά τη διάρκεια της κατάστασης ”Απενεργοποίησης”, δεν επιτρέπεται η σύνδεση στην πλατφόρμα από κανέναν Λογαριασμό Χρήστη που ανήκει στον Λογαριασμό Οργανισμού. Η ενεργοποίηση ενός λογαριασμού που βρίσκεται σε κατάσταση “Απενεργοποίησης”, γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματός με χρήση e-mail μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση “accountdisabled@timeoff.gr”. Αποστολέας του ανωτέρω e-mail μηνύματος θα πρέπει να είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορισθεί στον Λογαριασμό Οργανισμού προς ενεργοποίηση.

9.4. Μετά το πέρας ενός έτους όπου ένας Λογαριασμός Οργανισμού βρίσκεται σε κατάσταση “Απενεργοποίησης”, η TimeOff τον διαγράφει αυτόματα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων και αρχείων που προκλήθηκε από την αυτόματη διαγραφή που ήταν ως αποτέλεσμα του πέρατος της κατάστασης “Απενεργοποίησης”. Συνεπώς, δέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαγραφή του Λογαριασμού Οργανισμού σας, ως αποτέλεσμα του πέρατος της κατάστασης “Απενεργοποίησης”. Αναγνωρίζετε και ρητά συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε αξιώσεις εναντίον της Εταιρείας σε σχέση με τη διαγραφή του Λογαριασμού Οργανισμού σας, ως αποτέλεσμα του πέρατος της κατάστασης “Απενεργοποίησης”.

9.5. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του Λογαριασμού Οργανισμού σας ανά πάσα στιγμή. Η διαγραφή του Λογαριασμού Οργανισμού σας γίνεται άμεσα (δικαίωμα στη λήθη). Εάν αιτηθείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού Οργανισμού σας κατά την περίοδο για την οποία έχετε ήδη πραγματοποιήσει πληρωμή, δεν γίνεται επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχετε καταβάλει στην TimeOff, μέχρι τη χρονική στιγμή της διαγραφής. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων και αρχείων που προκλήθηκε από τη διαγραφή που ήταν ως αποτέλεσμα αιτήματός σας. Συνεπώς, δέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαγραφή του Λογαριασμού Οργανισμού σας, ως αποτέλεσμα αιτήματός σας. Αναγνωρίζετε και ρητά συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε αξιώσεις εναντίον της Εταιρείας σε σχέση με τη διαγραφή του Λογαριασμού Οργανισμού σας, ως αποτέλεσμα αιτήματός σας.

9.6. Η παραβίαση ή η καταστρατήγηση οποιουδήποτε όρου περιλαμβάνεται στους Όρους Χρήσης της TimeOff, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή, απενεργοποίηση ή αναστολή του Λογαριασμού του Οργανισμού σας, με ή χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας και χωρίς επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχετε καταβάλει στην TimeOff, μέχρι τη χρονική στιγμή της διαγραφής, απενεργοποίησης ή αναστολής του Λογαριασμού Οργανισμού. Ενδέχεται δε να εκτεθείτε και σε αστικές ή/και ποινικές ευθύνες απέναντι στην Εταιρεία.

9.7. Η διαγραφή ενός Λογαριασμού Οργανισμού περιλαμβάνει τη διαγραφή όλων των Λογαριασμών Χρηστών που ανήκουν σε αυτόν. Με τη διαγραφή ενός Λογαριασμού Οργανισμού διαγράφονται όλα τα δεδομένα, τα αρχεία και τα αντίγραφα ασφαλείας του Λογαριασμού Οργανισμού και των Λογαριασμών Χρηστών που ανήκουν σε αυτόν. Η TimeOff διατηρεί το δικαίωμα διατήρησης του αποτυπώματος (hash) της e-mail διεύθυνσης του Λογαριασμού Οργανισμού προς διαγραφή και των Λογαριασμών Χρηστών που ανήκουν σε αυτόν, με μόνο σκοπό την αναγνώριση σε περίπτωση προσπάθειας επανεγγραφής του.

10. Περιορισμός ευθύνης-Αποποίηση εγγυήσεων

10.1. Οι Υπηρεσίες της TimeOff παρέχονται στους Χρήστες χωρίς καμία εγγύηση από πλευράς της σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την ασφάλεια των Υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε μέρους ή περιεχομένου ή χαρακτηριστικού των Υπηρεσιών), την καταλληλότητα ή τη συμβατότητα των Υπηρεσιών αυτών με συσκευές, λειτουργικά συστήματα, προγράμματα περιήγησης, λογισμικά ή άλλα εργαλεία ή σχετικά με τη διατήρηση των Υπηρεσιών αναλλοίωτων. Ακόμη, η TimeOff δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των Υπηρεσιών της θα είναι απαλλαγμένη από ιούς, σφάλματα ή άλλα επιβλαβή συστατικά ή περιορισμούς προγράμματος.

10.2. Η TimeOff, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου της. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον, η TimeOff διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η TimeOff δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που Χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο της. Αναγνωρίζετε ότι δεν απαιτείται να διατηρήσουμε τον διαδικτυακό τόπο TimeOff διαθέσιμο για τη χρήση σας και δεν παρέχουμε εγγυήσεις ως προς τη διαθεσιμότητά του ή ότι ο διαδικτυακός τόπος θα λειτουργεί συνεχώς ή χωρίς σφάλματα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες της TimeOff σε διαρκή λειτουργία. Ωστόσο, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υφίστανται περιστασιακές διακοπές και διακοπές. Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου της TimeOff ή για οποιαδήποτε προσφορά Υπηρεσιών ή οποιαδήποτε διακοπή ή δυσλειτουργία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των βλαβών του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, εισβολές τρίτων ή ανωτέρα βία). Η TimeOff δεν ευθύνεται για τυχόν διαταραχή ή απώλεια εσόδων ή διαφυγόντων κερδών που ενδέχεται να υποστείτε εξαιτίας της μη πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο ή τις Υπηρεσίες της.

10.3. Η TimeOff καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού της τόπου από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης που θα έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης, με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus, IDS/IPS κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου της TimeOff.

10.4. Αποδέχεστε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών της TimeOff, ελλοχεύουν κίνδυνοι από τους οποίους η Εταιρεία δεν εγγυάται να σας προστατέψει και με το παρόν αναλαμβάνετε όλους αυτούς τους κινδύνους, καθώς και την ευθύνη για οποιαδήποτε υποχρέωση αναλάβετε ή οποιαδήποτε βλάβη υποστείτε κατά την χρήση των Υπηρεσιών αυτών.

10.5. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες Υπηρεσίες της TimeOff προσφέρονται επί του παρόντος στην έκδοση BETA και υποβάλλονται σε δοκιμές BETA. Συνεπώς, δέχεστε και συμφωνείτε ότι ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να εξακολουθούν να περιέχουν σφάλματα λογισμικού, να υποστούν διακοπές και να μην λειτουργούν όπως προορίζεται ή έχει οριστεί. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς σε αυτό το στάδιο BETA υποδηλώνει τη συμφωνία σας να συμμετάσχετε σε δοκιμές BETA αυτών των Υπηρεσιών της TimeOff.

10.6. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων αγαθών (ακόμα και εάν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών) που μπορεί να προκύψει από: (α) Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού τόπου της TimeOff (στο σύνολο του ή εν μέρει) ή οποιωνδήποτε τεχνικών δυσλειτουργιών. (β) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή στοιχείων σε Λογαριασμούς Οργανισμών ή Χρηστών. (γ) Δηλώσεις ή πράξεις τρίτων όσον αφορά στις Υπηρεσίες. (δ) Λανθασμένη παραμετροποίηση της Υπηρεσίας. (ε) Γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αστοχιών στο Διαδίκτυο, αστοχιών εξοπλισμού, αστοχιών ηλεκτρικής ενέργειας, απεργιών, εργασιακών διαφορών, ταραχών, εξεγέρσεων, πυρκαγιών, πλημμυρών, καταιγίδων, σεισμών, εκρήξεων, πολέμου, τρομοκρατικών επιθέσεων, κυβερνητικών ενεργειών, δικαστικών εντολών, περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης επιδημίας ή/και πανδημίας. στ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στις Υπηρεσίες που προσφέρει η TimeOff.

11. Πολιτική ορθής χρήσης

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της TimeOff με σύνεση και με τρόπο λογικό, ο οποίος να ανταποκρίνεται σε συνθήκες εύλογης και πραγματικής επιχειρηματικής λειτουργίας. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, εάν διαπιστώσουμε ότι η χρήση σας προκαλεί υποβαθμισμένη απόδοση των Υπηρεσιών για εσάς ή για άλλους Χρήστες, ενδέχεται να επιβάλλουμε περιορισμούς στην χρήση των Υπηρεσιών. Εάν είναι δυνατόν θα προσπαθήσουμε να σας προειδοποιήσουμε 24 ώρες πριν την επιβολή ορίων χρήσης του Λογαριασμού Οργανισμού ή Χρήστη σας. Σε περίπτωση που η παραβίαση της πολιτικής ορθής χρήσης των Υπηρεσιών γίνεται με τρόπο που ενδέχεται να φέρει σε κίνδυνο τα συστήματα ή τους λογαριασμούς άλλων χρηστών, η Τimeoff διατηρεί κάθε δικαίωμα να θέσει σε κατάσταση “Αναστολής” άμεσα τον Λογαριασμό Οργανισμού σας χωρίς καμία προειδοποίηση.

12. Αλλαγές & ενημερώσεις των Όρων Χρήσης

12.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου της TimeOff.

12.2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας του δικτυακού τόπου της TimeOff διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

12.3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

12.4. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

12.5. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

12.6. Στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν ασκήσει εγκαίρως κάποιο ή κάποια από τα δικαιώματα της που απορρέουν από την εκτέλεση των παρόντων όρων, δε σημαίνει ότι παραιτείται από αυτό/α, ούτε ότι δεν πρόκειται να το/α αξιώσει στο μέλλον, ούτε σημαίνει ότι παύει η υποχρέωση σας να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους.

12.7. Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για χρήση από επιχειρήσεις ή οργανισμούς, συνεπώς δεν έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της TimeOff και των χρηστών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέα η Ελληνική Νομοθεσία.